پروژه‌های گروه پارلمان غرب

> نام پروژه: مجتمع مجلل گالریا وردآورد
> مکان پروژه: منطقه 21، وردآورد
> متراژ زمین: 3990 مترمربع
> تعداد طبقات: 9 طبقه
> ​​​​​​​تعداد واحد: 250 واحد

معرفی کامل پروژه

> نام پروژه: واحدهای تجاری مجتمع مجلل گالریا وردآورد
> مکان پروژه: منطقه 21، وردآورد
> متراژ زمین: 3990 مترمربع
> تعداد طبقات: ۱ طبقه
> تعداد واحد: 33 واحد

معرفی کامل پروژه

> نام پروژه: شهرک مدرن گالریا گاردن
> مکان پروژه: البرز، مهرشهر
> متراژ زمین: 36000 مترمربع
> تعداد طبقات: 2 طبقه
> تعداد واحد: 127 قطعه

معرفی کامل پروژه

> نام پروژه: مجتمع تندیس گالریا
> مکان پروژه: جنت‌آباد مرکزی
> متراژ زمین: 21600 مترمربع
> تعداد طبقات: 11 طبقه
> تعداد واحد: 660 واحد

معرفی کامل پروژه